Marrëveshje bashkëpunimi midis Agjencisë së Pagesave dhe Koperacionit Italian
23/10/2017
Aktivitete të AZHBR
23/10/2017

Grafiku i shlyerjes së detyrimeve sipas vendimeve gjyqësore:

Njoftohen të gjitha Shoqëritë Përmbarimore që ushtrojnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë se, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural në zbatim të Udhëzimit Nr.1 datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”  se  ekzekutimi i vendimenve gjyqësore që janë parashikuar të shlyhen nga buxheti përkatës , do të bëhet sipas rradhës së paraqitjes zyrtare të tyre në vitin dhe grafiku i shlyerjes bëhet publik nëpermjet publikimit në faqen on-line të njësisë shpenzuese www.azhbr.gov.al në rubrikën “Njoftime”.

Mbi Grafikun e Shlyerjes së Detyrimeve të Likujduara sipas Vendimit Gjyqësore të vitit 2016, 2017 për detyrimet 

 

 

Nr. Kreditori Debitori

Rradha e paraqitjes

1 Subjekti ISAK shpk Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Kërkesa për ekzekutim nga Zyra përmbarimore nr. 338-175 Prot, datë 29.05.2017

2 Subjekti ALSTEZO shpk Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural

Vendimi nr. 1625, datë 10.04.2017, ka len ne fuqi vendimin nr. 5118, datë 25.09.2014

3  Mysteak Saliaj    Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
4 Nevrus Jaupi Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
5 Natasha Berdufi Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
6 Koli Daka Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
7 Gezim Ramaliu Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
8 Drita Lako Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
9 Hariziane Omeri Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
10 Jetmira Elezaj Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
11 Artan Turku Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
12 Almesha Kodrasi Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
13 Edmond Pino Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
14 Adriana Kalemi Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
15 Halil Cana Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
16 Jetnor Aliaj Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017i Gjykatës së Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
17 Ismet Shpata Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural  Vendim nr. 2585(86-2017-2698), datë 09.06.2017 i Gjykatës 20 Apelit Administrativ, ka lenë në fuqi vendimin nr 3381, datë 29.06.2016;
18 Gëzim Latifi Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural Vendimi nr. 3886 (4059), date 21.09.2017, i cili ka lën në fuqi vendimin nr. 223, datë 19.03.2015

 

Kjo listë do të azhornohet në vazhdimësi.

Për të gjitha informacionet e mëtejshme do t’i drejtoheni kontakteve të publikuara në faqen tonë zyrtare.

Ju faleminderit!